een merk van Hitma B.V.

In 2006/2007 bleek op 80 procent van de basisscholen in Nederland de luchtkwaliteit onvoldoende. Het toenmalige kabinet formuleerde in 2008 dan ook plannen voor verbetering van het binnenmilieu op basisscholen. GGD Nederland heeft hiervoor het ‘Bewustwordingsproject Binnenmilieu Basisscholen’ ontwikkeld. Het Bewustwordingsproject was gericht op scholen met natuurlijke ventilatie. Doel was op deze basisscholen een gezond binnenmilieu te bevorderen door het op gang brengen van een bewustwordingsproces en bevorderen van daadwerkelijk betere ventilatie van schoollokalen, niet alleen tijdens het project, maar ook daarna. De kern van het Bewustwordingsproject was de zgn. ééndagsmethode. Medewerkers van de GGD beoordeelden op één dag systematisch het binnenmilieu van een basisschool en voerden een indicatieve meting uit. Tevens werd door de GGD-medewerker een advies op maat gegeven en werd een ATAL Venti-Light CO2-signaalmeter uitgereikt om het CO2-niveau in de klassen te meten en te controleren of er voldoende ventilatie is. Tijdens het project, dat liep van najaar 2008 tot eind 2013, zijn bijna 4.600 basis scholen bezocht en eenzelfde aantal Venti-Light CO2-meters uitgereikt. Een van de eindconclusies van het project was dat het ventilatiegedrag van leerkrachten blijvend verbeterd lijkt te zijn; de ATAL CO2-meter is een praktisch hulpmiddel gebleken om leerlingen en leerkrachten bewust te maken van hoge CO2-concentraties in klaslokalen en het nut van ventileren.

Project gerealiseerd in periode najaar 2008 – eind 2013.