een merk van Hitma B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden van Hitma B.V.

Vanaf januari 2023 is ATAL onderdeel van Hitma B.V.

Het hoofdkantoor van de Hitma B.V. is gevestigd in Uithoorn. In Uithoorn beschikken we ook over een magazijn, filtratielaboratorium en serviceafdeling. Voor de Belgische markt hebben wij een kantoor in Antwerpen. Vanuit Purmerend beheren wij de ATAL-webshop. Onder de merknaam MW Instruments vindt vanuit Almere de verkoop van handmeters en gasdetectie-instrumenten plaats. Het team in Almere verzorgt ook service aan portable instrumentatie.

Onze vestigingen:

Uithoorn
(hoofdkantoor)
Antwerpen Purmerend Almere

Anton Philipsweg 1
1422 AL Uithoorn

Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
Ampèrestraat 35-37
1446 TR Purmerend
Antennestraat 26
1322 AB Almmere
Hitma B.V. zakelijke gegevens

Bankrekening nummer: IBAN: NL20ABNA0449036383
BIC: ABNANL2A | BTW: NL001066511B01
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam: 33202361ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN Htma B.V.  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 januari 2013

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hitma en haar klanten, alsmede op alle offertes, resp. door de klant verstrekte opdrachten met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant, van welke aard dan ook. Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden binden ons nadat deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

Op het moment van totstandkoming van een overeenkomst wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; hetzelfde geldt voor de door de klant verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per telefax of op enige andere wijze verstrekt, zodat een schriftelijke bevestiging door ons niet alsnog noodzakelijk is.

2. Offertes

1. Iedere offerte blijft ongewijzigd geldig gedurende een in de offerte vermelde termijn, bij gebreke van een termijn is de offerte vrijblijvend.

2. Alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

3. Alle bij de offertes verzonden brochures, prijslijsten en alle daarbij verstrekte technische gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters e.d., alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven ons intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen. Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de offerte en de eventueel verstrekte opdracht. Op ons eerste verzoek en in geval de klant geen overeenkomst afsluit binnen de aanbiedingstermijn of deze annuleert, dient alle informatie onmiddellijk te worden geretourneerd.

4. Wij zijn gerechtigd om de kosten welke gemaakt zijn om een gecompliceerde aanbieding te doen aan de wederpartij in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten. Betreffende gevallen worden vooraf door ons aangegeven.

5. De aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden.

3. De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat wij de order schriftelijk hebben aanvaard en hebben bevestigd. In geval van een bindende offertetermijn geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment van acceptatie van de offerte door de klant. De opdrachtbevestiging of de bindende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Eventuele later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede toezeggingen van ons of ons personeel zijn slechts bindend indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

3. Voor leveringen of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de klant voldoende kredietwaardig blijkt om (tijdig) aan de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, van de klant zekerheid te eisen dat door de klant zowel aan betaling- als aan de overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal worden voldaan.

6. Wij zijn bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zo mogelijk overleggen wij hierover met de klant.

4. Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan; 
Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, transport-moeilijkheden, onvoldoende toevoer van grondstoffen/onderdelen, brand, overheids-maatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij de (toe) leverancier(s), alsmede wanprestatie bij de (toe)leverancier(s) waardoor wij onze ver-plichtingen jegens de klant niet (meer) kunnen nakomen.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot enige schadevergoeding, van welke aard ook, zijn wij niet verplicht.

4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. Prijzen

1. Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt is elke prijsopgave vrijblijvend.

2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

 • gebaseerd op de tijdens de offerte- respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
 • gebaseerd op levering franco bedrijf klant of een andere door de klant aangegeven bestemmingsplaats in Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 • exclusief BTW en andere rechten;
 • voor orders buiten Nederland gebaseerd op levering af fabriek/magazijn;
 • exclusief de kosten van montage en inbedrijfstelling, tenzij anders vermeld in welk geval deze afzonderlijk worden gespecificeerd;
 • exclusief de kosten van niet-standaard-verpakking;
 • vermeld in Euro, onder voorbehoud van het recht op aanpassing als gevolg van valuta-wijzigingen.

3. Voor inkooporders met een factuurwaarde lager dan € 250,- exclusief BTW, zijn wij gerechtigd € 35,- ordertransitiekosten in reke-ning te brengen.

4. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van bestaande wettelijke voorschriften.

6. Transportkosten en transportrisico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door ons bepaald. Eventuele specifieke wensen van de klant inzake verpakking en/of transport, worden slechts uitgevoerd na schriftelijk akkoord en indien de klant de kosten hiervan vergoedt.

2. Het transport van goederen geschiedt in beginsel voor ons risico, uitgezonderd zendingen buiten Nederland. Onze aanspra-kelijkheid is te allen tijde beperkt tot de aanschafprijs van de goederen.

3. In uitzonderlijke gevallen worden additionele transport en handelingskosten separaat op de offerte en orderbevestiging gespecificeerd.

7. Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering franco bedrijf van de klant of op een door deze aangegeven andere bestemming in Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt levering af fabriek/magazijn, tenzij anders overeengekomen.

2. De overeengekomen levertijd c.q. termijn voor oplevering vangt aan op de dag dat wij de beschikking hebben over alle noodzakelijke gegevens en bescheiden. Als tijdstip van levering onverminderd het bepaalde bij art. 16 geldt het moment dat de goederen worden uitgeladen/gelost (de feitelijke overdracht). Het risico der goederen gaat dan over op de klant. Dit geldt ook indien wij de goederen moeten monteren c.q. in bedrijf stellen. Voor leveringen buiten Nederland gelden de gekozen Incoterms (laatste editie).

3. De klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24 uur na levering op eventuele tekorten (manco’s) of beschadigingen te controleren, of deze controle uit te voeren binnen 10 dagen na onze mededeling dat de goederen ter beschikking van de klant staan. De klant dient de bij de aflevering geconstateerde tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering aan ons te melden, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De klant is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Indien de goederen in opdracht van de klant dienen te worden gekeurd gelden, in afwijking van art. 7 lid 2 de goederen als geleverd wanneer deze, of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving/keuring bij de betreffende fabrikant (derden of wijzelf) gereedstaan. Een en ander nadat de klant hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. De goederen zijn vanaf dat moment voor risico van de klant, ook al zorgen wij vervolgens voor transport.

6. Indien de goederen niet binnen 10 dagen na kennisgeving van levering worden afgenomen of in geval van afroepcontracten de overeen-gekomen afroeptermijn door de klant niet in acht is genomen, zijn wij gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl vanaf dat moment deze volledig voor rekening en risico van de klant worden opgeslagen. De klant heeft de plicht om zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering.

7. Indien goederen na betaling door de klant door ons worden opgeslagen of bewaard zijn deze goederen voor rekening en risico van de klant en dient de klant zorg te dragen voor een deugdelijke verzekering.

8. Overeengekomen levertijden zijn nimmer bedoeld als fataal. Bij overschrijding daarvan is de klant gerechtigd ons een redelijke termijn te stellen van ten minste 14 dagen waarbinnen de goederen alsnog moeten worden geleverd. Blijft levering opnieuw uit dan is klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij zijn gehouden tot enige schadevergoeding van welke aard dan ook. De termijn van 14 dagen geldt niet voor speciaal bestelde producten met een lange levertijd, specifieke toepassing of vereiste keuringen. Hier geldt een termijn, welke in verhouding dient te staan tot de complexheid en de levertijd van het product.

8. Aanvaarding, keuring en reclames

1. Indien de klant niet binnen 7 dagen na levering c.q. oplevering van goederen wegens gebreken, niet vallend onder art. 7 sub 3, schriftelijk bij ons heeft gereclameerd wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien de klant reclameert moet hij de goederen in onveranderde staat laten totdat wij de klachten hebben kunnen onderzoeken.

2. Indien is overeengekomen dat de klant de goederen door de fabriek respectievelijk door ons zal laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 10 dagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld, worden de goederen geacht definitief door de klant te zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten voor keuring van het certificaat en van de certificering voor rekening van de koper.

3. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dient onmiddellijk te geschieden tijdens de beproeving of keuring in de betreffende fabriek van de toeleverancier of in ons bedrijf dan wel, indien geen beproeving of keuring plaatsvindt, binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn.

4. Retourzendingen worden door ons alleen aanvaard, indien:

 1. wij ons voorafgaand schriftelijk akkoord hebben verklaard;
 2. dit franco geschiedt, tenzij anders overeen-gekomen;
 3. dit voorraad- of standaardmaterialen betreft en
 4. de levering niet langer dan 6 weken terug heeft plaatsgevonden.

5. Indien niet aantoonbaar is dat wij een fout hebben gemaakt berekenen wij 20% van de nettoprijs aan kosten door. Alle door ons gemaakte vrachtkosten worden verrekend met het te crediteren bedrag.

9. Toleranties met betrekking tot product en hoeveelheid

1. Voor kleurafwijkingen niet groter dan kleurnuances kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De klant kan hieraan niet het recht ontlenen de levering te weigeren.

2. Bij massaproductie artikelen uit ons leveringsprogramma behouden wij ons het recht voor tot 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

3. Voor de toelaatbare afwijkingen wordt verwezen naar voor de betreffende artikelen internationaal vastgestelde normen, voor zover bij de aanbieding niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken en voor zover niet schriftelijk een speciale specificatie is overeengekomen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Producten door ons ontwikkeld, al dan niet in overeenstemming, op aanwijzing of in overleg met een klant zijn c.q. blijven ons intellectueel eigendom.

2. In geval van fabricage van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen, door ons van onze opdrachtgever ontvangen, of via hem van derden, neemt onze opdrachtgever de volledige garantie op zich dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooi, merkengebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle eventueel jegens ons geldend te maken aanspraken.

11. Garantie en service

1. Gebreken aan geleverde goederen, welke bestemd zijn voor langdurig gebruik, kunnen gedurende 12 maanden na levering, uitsluitend te onzer beoordeling, hetzij hersteld of door een nieuwe levering worden vervangen indien de gebreken naar ons oordeel of dat van de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de klant onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen. Verbruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld slangen, filters, breekplaten, afdichtingen, connectoren, vallen niet onder deze garantie.

2. De klant dient de gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs had moeten constateren aan ons te melden.

3. Goederen die voor reparatie en/of onderzoek in aanmerking komen dienen franco aan ons adres te worden toegezonden. Zulks na voorafgaande melding aan de bij klant bekende contactpersoon binnen onze organisatie. Indien wij buiten ons eigen bedrijf reparatie of onderzoek dienen te verrichten zijn wij gerechtigd de reis en verblijfskosten aan de klant in rekening te brengen, alsmede eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken apparatuur. Onderzoek en reparatie vindt in beginsel plaats binnen ons bedrijf en wel tijdens de normale werkuren. Uitsluitend in geval er een afzonderlijk servicecontract is afgesloten kunnen werkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt dat de ter onderzoek of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de klant.

4. Alle aanspraken op reparatie of vervanging vervallen indien de klant zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

5. Niet-nakoming door de klant van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van zijn verplichtingen uit dit artikel.

6. Afgezien van de verplichting uit het eerste lid van dit artikel, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade of letsel, toegebracht aan zaken of personen tijdens de werkzaamheden bij de klant op grond van de verplichtingen uit dit artikel.

12. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook De wederpartij vrijwaart ons voor alle kosten, schade en interesten, welke voor ons mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk zijn, productaansprakelijkheid daaronder mede begrepen. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:

 1. wij het product niet direct hebben geleverd;
 2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop wij het product in omloop hebben gebracht, dan wel dit gebrek dus later is ontstaan;
 3. het gebrek een gevolg is van het feit dat het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
 4. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in omloop brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
 5. waar het product een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.

2. Onze aansprakelijkheid wordt niettegen-staande het elders in dit artikel gestelde (mede) beperkt door het maximale bedrag waarop onze product-, bedrijfsschade- en transport-verzekeringen in het desbetreffende geval aanspraak geven. Niettegenstaande het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

3. Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

4. Indien wij bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam zijn, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks op verzoek en voor rekening en risico van de klant.

5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht de schadeoorzaak, behoudens voldoening aan de garantieverplichting.

6. Indien wij de goederen elders dienen in te kopen zullen de eventuele op die transactie toepasselijke voor ons beperkende (contract) bepalingen ook gelden jegens de wederpartij, indien en voor zover wij ons hierop beroepen.

13. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- en girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag toe te kennen. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valuta-dag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Bij opdrachten met een orderwaarde hoger dan € 50.000,- excl. BTW, in die gevallen waar de kredietwaardigheid van de klant op gebruikelijke condities niet verzekerd kan worden en/of wanneer het investeringsprojecten betreft en mits niet anders overeengekomen, kunnen wij betaling van de overeengekomen prijs in meerdere termijnen verlangen, een en ander afhankelijk van het product en/of de door onze fabrikant gehanteerde condities.

2. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd gelijk aan een half procent boven de wettelijke rente per maand (+6% op jaarbasis) of per gedeelte van de maand welke als hele maand wordt beschouwd, daarvan over het factuurbedrag, gerekend vanaf dertig dagen na factuurdatum, alsmede alle kosten (minimaal +15%), waaronder rechtsbijstand, verbonden met de inning van de contractuele prijs.

3. Iedere betaling van de klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

4. In gevallen dat de klant:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;br>
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der bovenvermelde omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interest.

14. Meldingsplicht

Indien de klant op grond van de wet verplicht is om, nadat is gebleken dat hij niet tot betaling in staat is, daarvan onverwijld mededeling te doen aan overheidsorganen of bedrijfsverenigingen, zal de klant verplicht zijn deze mededeling eveneens en gelijktijdig schriftelijk aan ons te doen.

15. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ons geleverde goederen, ook als deze volgens de overeenkomst op de locatie van de klant of diens opdrachtgever door ons zijn gemonteerd, blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de klant ons, uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van renten en kosten.

2. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de klant verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane goederen en/of met de geleverde samengestelde goederen, en wel voor de waarde van de geleverde, oorspronkelijke goederen.

>3. De klant is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de eigendom niet is overgegaan.

4. In geval van onder meer niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, onder curatele stelling, overlijden, liquidatie van zaken van de klant, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.

5. De klant dient ons te allen tijde in staat te stellen om nog niet betaalde respectievelijk gehuurde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

6. De goederen kunnen door de klant in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet op enigerlei wijze worden bezwaard. In geval de nog niet betaalde goederen worden doorgeleverd is de klant verplicht het eigendom voor te behouden en op ons eerste verlangen alle vorderingen tot het verschuldigde bedrag aan ons in stil pand over te dragen.

16. Geschillen en toepasselijk recht

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam zulks behoudens hoger beroep en cassatie.

17. Deponering

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 1 januari 2013.


BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN SERVICE, MONTAGE/INSTALLATIEWERK

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, d.d. 1 januari 2013

18. Algemeen

1. Deze Bijzondere Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op het hiervoor bepaalde in artikel 1 t/m 17 tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2. Onder “wij” wordt hier mede verstaan de bij het montage-/installatiewerk ingeschakelde derde-uitvoerder die in onze opdracht het werk uitvoert.

19. (Op)Levering

1. Onze schriftelijke orderbevestiging is bindend voor wat betreft het installatiewerk en de daarmee gemoeide (op)leveringstermijn. Overeengekomen levertijden gelden immer bij benadering. De leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf:

 1. de datum van totstandkoming der overeenkomst;
 2. de datum dat de klant ons alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt;
 3. de datum dat de klant een bedongen vooruitbetalingtermijn heeft voldaan;
 4. de datum dat de klant de door een bevoegde persoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. aan ons heeft doen toekomen.

Vanaf de laatste van één van de genoemde data.

2. In afwijking van art. 7, lid 8, is de klant niet gerechtigd om in geval van overschrijding van de levertijd afname van de installatie te weigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. In geval van langdurige overschrijding van de levertijd overleggen wij met de klant wat naar redelijkheid en billijkheid te doen staat. Bij ontbinding van de overeenkomst zal de klant het gepresteerde betalen. Ontbinding van de overeenkomst kan niet leiden tot enige verplichting onzerzijds tot het vergoeden van schade van welke aard ook. Zolang de klant zijn verplichtingen niet stipt nakomt kunnen wij de (op)levering opschorten.

3. Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd:

 1. indien de klant het werk na inspectie heeft goedgekeurd; 
 2. nadat wij de klant hebben medegedeeld dat het werk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. De klant dient ons de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen. Het ontbreken van een onderdeel welke door een derde (toe)leverancier had moeten worden geleverd, is geen reden om het werk als niet opgeleverd te beschouwen;
 3. na verloop van 8 dagen nadat wij schriftelijk hebben medegedeeld dat het werk voltooid bedrijfsklaar is en de klant heeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te (laten) beproeven;
 4. nadat de klant het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Bij ingebruikname van een deel wordt dat deel als opgeleverd beschouwd.

4. Kleine niet-essentiële gebreken worden door ons zo spoedig mogelijk hersteld en kunnen voor de klant geen reden zijn om de goedkeuring te onthouden.

5. Adviezen/gegevens omtrent plaatsing en/of gebruik van de installatie worden naar beste weten verstrekt zonder dat een bepaald resultaat wordt gegarandeerd, tenzij anders overeengekomen.

20. Omvang van het werk

1. Het uit te voeren montage-/installatiewerk omvat de werkzaamheden als omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voor zover overeengekomen, omvat het werk tevens de begeleiding/het onderricht inzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan het daartoe bij de klant aangewezen personeel. Een en ander zal in onderling overleg worden geregeld, zonder dat wij een bepaald resultaat garanderen ter zake van de begeleiding/het onderricht.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot onze verplichtingen; de klant is verplicht ervoor te zorgen dat deze tijdig worden verricht/ uitgevoerd opdat het door ons te verrichten werk geen vertraging ondervindt:

 1. In ieder geval zal de klant voor een goede bereikbaarheid van de werkplaats moeten zorgen.
 2. Meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de te bezigen hijsen/of hefwerktuigen.
 3. Het ter beschikking stellen, opstellen en na gereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders.
 4. De levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit, en de vereiste aan/afvoerleidingen, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en de levering van schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur uitgezonderd aanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de elektrische apparatuur.
 5. Het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, van voldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke eigendommen van deze werklieden.
 6. Werkzaamheden om onderdelen van installatie(s), welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door onze ondergeschikten zijn geschied.
 7. Verlichting van de werkplaats zodanig dat het installatie-/ montagewerk doorgang kan vinden.

3. Eveneens zal de klant zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen, aansluitingen, precario-rechten, de hinderwet (vergunningen), (ver) bouwvergunningen e.d.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zullen eventueel vervangen/ afkomende materialen ons eigendom worden.

21. Meer-/minderwerk

1. Wij hebben het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van de klant indien het extra werk niet meer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke overeengekomen bedrag.

2. Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de klant of veroorzaakt door wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) kan blijven gehandhaafd worden als zijnde meer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

3. Indien meer-/minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijke som treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen. In geval van annulering door de klant zijn wij gerechtigd om de tot dan toe gemaakte kosten c.q. geleverde goederen te factureren.

22. Garantie/aansprakelijkheid

1. De leverancier garandeert dat de geleverde/gemonteerde goederen voldoen aan de overeengekomen specificaties en aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen inzake bruikbaarheid en deugdelijkheid gedurende 12 maanden. De garantieplicht beperkt zich tot reparaties en/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen mits tijdig wordt gereclameerd.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmede alle andere gegevens/informatie, indien niet afkomstig van ons;
 2. invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/of gebruiksof bedienings-voorschriften welke niet van ons afkomstig zijn;
 3. de gebruiksvoorschriften omtrent bedienen en/of de energietoevoer niet stipt worden uitgevoerd;
 4. normale slijtage alsmede beschadiging/ slijtage veroorzaakt door overbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
 5. het toepassen van de wettelijke voorge-schreven veiligheidseisen. In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 11, vervalt de garantieplicht van de leverancier.

23. Reclames

De klant is verplicht om reclames inzake de capaciteit van een component resp. de installatie uiterlijk binnen een maand nadat het werk is opgeleverd rechtstreeks bij ons schriftelijk in te dienen.

24. Betaling

Wij zijn gerechtigd om in geval van montage/installatie termijnbetaling te verlangen, als volgt:

 • 33% bij het aangaan der overeenkomst;
 • 33% bij het ter beproeving/keuring c.q. ter verzending gereedstaan van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan;
 • 34% binnen 30 dagen na verloop van de tweede termijn.

25. Deponering

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam d.d. 1 januari 2013.